Kategori : İslami terimler

İslam’da Ölüm insanın maddi bir bedeni olduğu gibi bir de maddi olmayan fakat yaşamamızı, hissetmemizi, düşünmemizi, hayal etmemizi sağlayan bir ruhu vardır. İnsanın maddî bedeni ölümlü iken ruhu ölümsüzdür. Ruhun Allah’ın belirlediği zamanda bedenden ayrılmasına ölüm denir. Allah-u Teâlâ bukonu ile ilgili Kur’an-ı Kerimde şöyle buyurmuştur:“Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak kötülük ve ..

Read more

Ahiret, kelime olarak son ve sonuç gibi manalara gelir. Dini anlamda ahiret, ölümden sonra tekrar dirilişle başlayan, Allah‘ın mükafat, ceza veya affının gerçekleşeceği, sonu olmayan hayattır. Ayrıca Bakınız; Ahi..

Read more

zekat

Zekat,malı olan Müslümanlara farz olan bir ibadettir.Allah-u Zülcelal kullarına dünya malı ve serveti vererek onları imtihan eder.Müslüman,mal ve parayı ancak,Allah yolunda kullanmak için sevmelidir.Bunun ifadesi olarak da Allah’ın emrettiği zekatı vermelidir.Zekat İslam‘ın şartlarındandır. Zekat,mali ibadetlerden biridir.Kur’an-ı Kerim’de birçok yerde namazla birlikte emredilir:“Namazı dosdoğru kılın,zekatı verin…” (Bakara;43,110,Hac;78,Nur;56,Mücadele;13) Belli bir miktar mala sahip Müslümanların mallarında fakirlerin hakkı ..

Read more

Mezheb,sözlük anlamı olarak “takip edilen yol,görüş” demektir.Dini terim olarak ise,müctehid sıfatını kazanmış,yani dini ilimleri kapsamlı bir şekilde öğrenmiş bir İslam aliminin ayet ve hadisleri İslam’ın temel prensiplerine zıt gelmeyecek şekilde yorumlarak dini sorulara çözüm getirmesine mezheb denir.Mezhebler arasında birkaç küçük fark olmasının bir sakıncası yoktur,çünkü hepsi delile dayanmaktadır. Mezhebler ilk önce fıkhi mezhebler ve itikadi ..

Read more

Ehl-i Sünnet nedir

Ehl-i Sünnet,Kur’an-ı Kerim ile Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam‘ın sünnetine sımsıkı sarılıp,doğru yol üzerinde olan Müslümanlardır.Ehl-i sünnetin yolu İslam’ın orta yoludur.Onda ne aşırılık vardır ne de gevşeklik. Ehl-i sünnete göre İslam’ın temel kaynakları. Ehl-i sünnet,İslam dinini,Peygamber Efendimizin öğrettiği ve gösterdiği gibi yaşamak demektir.Ehl-i sünnet,sonradan ortaya çıkan fırkaları ve uydurulan adetleri değil,Peygamberimizin gösterdiği yolu takip eder.Çünkü Allah ..

Read more

haniflik

Cahiliye döneminde Allah’ın birliğine inanan,putperestliği reddeden,leşten,kandan,putlara kesilen kurbanların etini yemekten ve diri diri kız çocuklarını gömmekten uzak duran[Siret-i İbn Hişam,1/286] kimseler vardı.Tevhid inancına sahip olan bu kimseler Hz. İbrahim aleyhisselam‘ın Hanif dinini yaşamaya çalışırlardı. Kureyşliler putlardan bir putun yanında toplanıp ona saygı gösterir,onun için kurban keser ve onu tavaf ederlerdi.Her sene böyle bir günde bayram ..

Read more

Farz-ı kifaye

Farz-ı kifaye : müslümanların bütünü üzerinde borc olan,fakat bazılarının yapması ile diğerlerinin üzerinden düşen vazifelerdir.cenaze namazı kılmak ve selam almak gibi. Farz-ı Kifaye yi hiç kimse yapmazsa orada bulunan bütün müslümanlar mes’ul olur.Mesela bir topluluğa verilen selamı hiç kimse almazsa,orada bulunan herkes mes’ul olur.Bir kişinin alması oradakileri mes’uliyetten kurtarır. Bakınız; Farz nedir F..

Read more

farz

FarzYapılması kesin olarak emredilern dini vazifedir.Namaz kılmak,oruç tutmak ve zekat vermek gibi emirleri farza misal olarak verebiliriz. farz : farz- ı ayn ve farz-ı kifaye olmak üzere ikiye ayrılır. Farz-ı ayn:her müslümanın bizzat yapması gereken emirlerdir.Beş vakit namaz kılmak ,Ramazan orucu tutmak gibi. Farz-ı kifaye : müslümanların bütünü üzerinde borc olan,fakat bazılarının yapması ile diğerlerinin üzerinden düşen vazifelerdir.cenaze namazı kılmak ve ..

Read more