Allah’ın Sıfatları ve anlamları

  İslam İlmihali, Haberler


Allah’a doğru şekilde iman etmek için O’nun yüce sifatlarını bilip, tanımamız gerekir. Allah-u Teâlâ‘nın sıfatları Zati sıfatları ve Sübutî sıfatları olmak üzere iki ikiye ayrılır.

Allah’ın Zati Sıfatlar


Allah-u Teâlâ’nın Zat‘ı ile ilgili sıfatlardır. Bu sıfatlar Allah’a mahsus olduğu için O’dan başka hiçbir varlıkta olması mümkün değildir ve başkaları için kullanılması kesinlikle caiz değildir. Zatî sıfatlar altı tanedir.

1- Vücud: Allah’ın var olması demektir.Allah’ın varlığı şüphesizdir,kesindir.
Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? Halbuki O,sizin günahlarınızdan bir kısmını bağışlamak ve sizi muayyen bir vakte kadar yaşatmak için sizi (hak dine) çağırıyor.” (İbrahim; 10)


2- Kıdem: Allah’ın varlığının başlangicı yoktur. Allah sonradan meydana gelmiş bir varlık değildir. Hiçbir şey yok iken O yine vardı. Geçmişe doğru ne kadar gidilirse gidilsin, Allah-u Zülcelaľin var olmadığı bir an
düşünülemez.
O, (başlangıcı olmayan, bütün varlıklardan evvel mevcut olagelen) evveldir ve (sonu olmayan, herşey helak olduktan sonra devam edecek) ahirdir. Zahirdir, batındır. O, her şeyi bilendir.” (Hadid, 3)


3- Beka: Allah’ın varlığının sonu yoktur, ebedidir.
Yeryüzünde bulunan her şey fânidir, gelip geçici, yok olucudur. Ancak Yüce ve Cömert olan Rabb’imizin varlığı bâkîdir, ebedidir, son bulmaz.”
(Rahman, 26-27)


4 Vahdaniyet: Allah’ın tek olması demektir. Allah birdir, eşi, benzeri ve
ortağı yoktur.
De ki; O Allah bir tektir. O Samed’dir. (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat 0, hiç bir şeye muhtaç değildir.) Doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey Ona denk değildir.” (İhlas, 1-4

Bknz;

[İhlâs Suresi – 1 . Ayet Tefsiri

İhlas Suresi – 2 . Ayet Tefsiri

İhlas Suresi – 3 . Ayet Tefsiri

İhlas Suresi 4 . Ayet Tefsiri])


5- Muhalefetün li’l-havadis: Allah’ın sonradan yaratılan hiçbir şeye benzememesi demektir. Hayal edebildiğimiz ne varsa Allah-u Zülcelâl ondan başkadır.
Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir.” (Şûra, 11)


6-Kıyam bi-nefsihi: Allah’ın varlığı kendiliğindendir. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey O’na muhtaçtır.
Allah, Ondan başka ilah olmayan diri ve her an yaratıklarını gözetip duran, hiçbir şeye muhtaç olmayandır.” (Âl-i İmran, 2)

Allah’ın Sübutî Sıfatları


1-Hayat: Diri olmak demektir. Allah devamlı olarak diridir. Onun hayatı,ölüm, baygınlık, uyku ve benzeri kesintilere uğramaz. Her zaman hayattadır.
Ölümsüz, diri olan Allah’a güven, Onu överek tesbih et.” (Furkan; 58)


2- İlim: Bilmek demektir. Allah geçmiş ve geleceği, gizli, açık her şeyi bilir.Allah’ın ilim sıfatı sonradan var olmamıştır, herhangi bir şeye de bağlı degildir. Allah hakkında cehalet, gaflet ve unutkanlık düşünülemez ve ondan hiçbir şeyi gizlemek mümkün değildir.
İçinizde olanı gizleseniz de açıklasanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da yerde olanları da bilir. Allah’ın her şeye gücü yeter.” (Al-i Imran; 23)


3.Semi: İsitmek demektir. Allah her şeyi işitir ancak O’nun işitmesi bizimkine benzemez
. Allah’ın işitmesi, araçlara bağlı değildir. Onun işitmesi konusunda uzaklık, yakınlık, gizlilik ve açıklık fark etmez.
Şüphe yok ki Allah işitendir, bilendir.” (Bakara; 181)


4.Basar: Görmek demektir. Allah her şeyi görür. Görmek için hiçbir araca ihtiyaç duymaz. Uzaklık, yakınlık, büyüklük küçüklük, maddi olmak,manevi olmak onun görmesine engel olamaz.
Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gizliliklerini bilir. Allah yaptıklarınızı görendir.” (Hucurat; 18)


5- İrade: Dilemek demektir. Allah diler ve dilediğini yapar.
Bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece ‘ol demektir ve o hemen oluverir.” (Nahl; 40)


6-Kudret: Gücü yetmek demektir. Allah sonsuz güç sahibidir, her şeye gücü yeter. Allah’ın kudreti karşısında; kolay ve zor kelimelerinden söz edilemez.
Şüphe yok ki Allah her şeyi yapmaya, her şeye güç yetirmeye kadirdir.”
(Bakara; 20)


7-Kelam: Allah’ın konuşması demektir. Allah ses, harf ve ağıza muhtaç olmaksızın konuşur.

Kur’an-ı Kerim Allah’ın sözüdür.
Musa, tayin ettiğimiz vakitte bizimle buluşmaya gelip de Rabb’i onunla konuşunca. ” (A’raf, 143)

8-Tekvin: Yaratmak demektir. Allah yaratıcıdır. Kainattaki her şeyi yara-
tan O’dur.
Allah önce mahlükatı yaratır, ölümden sonra onu tekrar diriltir. Sonunda
O’na döneceksiniz
.” (Rûm; 11)

Kaynak Seyda Muhammed Konyevi (K.s) Temel dini bilgiler (s:23-24-25-26)

Yayınlanma Tarihi: 9 Mayıs 2022 / Son Güncelleme Tarihi 10 Mayıs 2022

Yazar hakkında

Yorum Yap