Peygamber nedir?Peygamberlere iman,Peygamberlerin Sıfatları

  İslam İlmihali

Peygamber

Peygamber; sözlükte “haber taşıyan” ve “elçi” manalarına gelir. Dini terim olarak ise, Allah-u Teala’nın emir ve yasaklarını insanlara bildirmek amacı ile insanlar arasından seçip görevlendirdiği elçi demektir.


Peygamberlere iman


Peygamberlere iman, imanın dördüncü esasıdır ve her Müslüman kesinlikle peygamberlere iman etmelidir. Peygamber; sözlükte “haber taşıyan” ve “elçi” manalarına gelir. Dini terim olarak ise, Allah-u Teâlâ’nın vahiy meleğinden açık ayetler halinde kesin bilgiler, gayba ait haberler ve Allah’ın emir ve yasaklarını alan ve insanlara dosdoğru olarak tebliğ eden elçiler demektir. Peygamberler Allah’ın insanlar arasından seçip görevlendirdiği üstün ahlaka sahip, örnek kişilerdir.
Yüce Allah, insanları yaratıp başıboş bırakmamıştır. İnsanların içinden bazı kişileri seçerek ona vahiy meleği Cebrail (a.s.) ile ayetlerini göndermiştir. Peygamberler, Allah Teâlâ’nın ayetlerini insanlara eksiksiz bir şekilde bildirir ve Allah’ın emirlerinin uygulanmasını öğretirler. Peygamberler Allah’a nasıl ibadet edeceğimizi öğreten ve ebedi hayatta saadetimize vesile olan rehberlerimizdir.
Peygamberlere Arapçada Nebi ve Resul denir.
Bazı âlimlere göre;

Resul; Allah’ın kendisine kitap ve şeriat verdiği ve kendi mesajını inanmayan topluluğa iletmesi için gönderdiği peygamberlere denir.
Nebi ise; Allah’ın kendisine kitap ve şeriat vermediği, kendisinden önceki peygamberlerin kitabıyla amel eden ve insanlara nasihat eden Peygamberlerdir.


Peygamberlere Olan İhtiyaç


İnsanlar akıl ve vicdan gibi kabiliyetlerle Allah’ın var olduğunu anlayabilseler de nasıl kulluk yapacaklarını, hangi emir ve yasaklara uyacaklarını bilemezler. Allah’a nasıl kulluk edeceğimizi bildiren kitapları bize açıklayan ve uygulamasını gösteren rehber insanlara ihtiyaç vardır.

Yüce Allah da kullarına karsı çok merhametli oldugu için gönderdigi ilahi emirleri açıklayacak ve örnek olacak hidayet rehberleri göndermeyi istemistir. Ayrıca hesap günü insanlann “Biz Allah’a nasıl kulluk yapacağımızı bilmiyorduk ve bize bunu öğreten bir Peygamber gönderilmedi,” diye bir mazeret ileri sürmemeleri için Allah Teala Peygamber göndermeyi irade etmiştir.
Bu peygamberleri müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik ki, bu peygamberlerden sonra insanların Allah’a karşı ileri sürebilecekleri hiçbir bahaneleri kalmasın. Hiç kuşkusuz Allah güçlüdür ve hikmet sahibidir.”
(Nisa Suresi; 165)
Allah-u Teala insanların içinden takva sahibi, doğru sözlü ve güvenilir olanlan peygamberlik görevi için seçmiştir. Onlanın yüksek ahlakını bizlere örnek göstermistir. Ayrıca Peygamberler ümmetlerine karşı çok şefkatlidir ve onların kurtuluşu için çok çileler çekmişlerdir.

Peygamberlerin Sıfatları

 1. Sıdk: “Dogru olmak” demektir. Peygamberler son derece dürüst ve doğru sözlü insanlardır. Asla hiçbir
  konuda yalan söylemezler. Peygamberlerin tebligde ve her türlü haberde söyledikleri kesinlikle doğrudur.
 2. Emanet: “Güvenilir olmak” demektir. Bütün Peygamberler her bakımdan emin güvenilir insanlardı.
  Emanete kesinlikle hıyanet etmezlerdi. Hatta Hz. Muhammed (s.a.v.) kendisine Peygamberlik verilmeden önce çevresindeki insanlar O’na Muhammed’ul-Emin ismini vermişlerdi.
 1. İsmet: “Günah islememek, ginahtan korunmuş olmak demektir. Peygamberlerin tümü hayatlarının
  hiçbir döneminde gizli ve açk hiçbir günah islemezler
 2. Fetanet:” Akil ve zeki olmalar demektie. Peygamberler yüksek zek sahib, akls ve basiretli insanlardır. Böylece Peygamberler topluma nasıl tebliğ edeceklerini ve olaylar karşısında nasıl davranacaklarını çok iyi bilirler.
 3. Tebliğ:” Bildirmek” demektir. Peygamberler Allah-u Teala’dan Cebrail vasıtasıyla aldıkları emir ve yasakları insanlara eksiksiz iletmişlerdir.
 4. Erkek olmak: Allah-u Teala peygamberlik gibi zor bir görevi erkeklerden seçtigi azim sahibi kişilere vermiştir. (Enbiya; 7) Ehlisünnet alimlerinden bir kısmı Cebrail (a.s.)’in Hz. Meryem’e görünüp konuşmasını ve Hz. Musa’nın annesine vahy edilmesini örnek göstererek kadınlara vahiy gelmesinin mümkün olduğunu kabul etmişlerdir. Ancak imana davet etmek için mücadele etme, Allah’ın kitabıyla hükmetme gibi görevler erkek peygamberlere verilmiştir.

Mucize ve Keramet

Mucize: Allah-u Teâlâ’nın Peygamberliklerinin bir delili olarak, peygamberlerine verdiği, olağanüstü olaylara denir. Peygamberler kendi güçlerinin yetmediği olaylarda Allah’tan yardım dileyerek kendilerinin desteklenmesini ister. Yüce Allah, hem peygamberlerini desteklemek için hem de inanan topluluğun
kalbinin mutmain olması için bütün peygamberlerine değişik mucizeler vermiştir.

Keramet: Allah-u Teâlâ’nın izni ve yardımı ile veli kullarına ihsan ettiği olağan üstü olaylara denir.

Peygamberlerin Sayıları ve İsimleri

İlk insan ve ilk Peygamber olan Hz.Adem (a.s.)’dan son Peygamber olan Hz. Muhammed (a.s.)’a kadar gelen peygamberlerin sayısı çoktur.Bazı hadislerde Peygamberlerin sayısının 124 bin olduğu, bunlardan
315’inin Resul olduğu haber verilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de yirmi beştane Peygamberin adı geçmektedir.
“Ve andolsun ki senden önce (de)resûller gönderdik. Onlardan bir kısmını sana anlattık ve bir kısmını sana
anlatmadık.” (Mü’min Suresi; 78)

Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen Peygamberler

1. Âdem (a.s.)
2. İdris (a.s.)
3.Nuh (a.s.)
4. Hud (a.s.)
5. Salih (a.s.)
6. İbrahim (a.s.)
7. Lut (a.s.)
8. İsmail (a.s.)
9. İshak (a.s.)
10. Yakup (a.s.)
11. Yusuf (a.s.)
12. Şuayb (a.s.)
13.Harun (a.s.)
14.Musa (a.s.)

15. Davud (a.s.)
16. Süleyman (a.s.)
17. Eyyub (a.s.)
18. Zülkifl (a.s.)
19. Yunus (a.s.)
20. İlyas (a.s.)
21. Elyesa (a.s.)
22. Zekeriyya (a.s.)
23. Yahya (a.s.)
24. İsa (a.s.)
25. Muhammed (s.a.v.)

Bütün Peygamberlerin sayılarını ve isimlerini sadece Allah-u Teálá bilmektedir. Bizler bütün Peygamberlerin varlığını kabul edip iman ederiz.


Peygamberimizi Diğer Peygamberlerden Ayıran Özellikler


1- Hz. Muhammed (s.a.v.) son Peygamberdir ve yaratılmışların en büyüğü ve en şereflisidir.
2- Hz. Muhammed (s.a.v.)’den önce gelen Peygamberler o dönemde yaşayan milletlere gönderilirken, O bûtün insanlığa gönderilmiştir.
3- Hz. Muhammed (s.a.v.) bütün insanların ve cinlerin Peygamberidir.
4- Hz. Muhammed (s.a.v.)in getirdiği kitap Kur’an-ı Kerim’in emir ve yasakları kıyamete kadar geçerlidir.
5- Hz. Muhammed (s.a.v.) kendinden önce gönderilen Peygamberlerin getirdiği ilahi dini tamamlamıştır.
6- Hz. Muhammed (s.a.v.) âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir.
7- Hz. Muhammed (s.a.v.)’in ümmeti ümmetlerin en hayırlısıdır.

Peygamberimizin Son Peygamber Oluşu


Allah-u Teâlâ Hz. Âdem (a.s.) ile başlayan peygamberlik görevini Hz. Muhammed (s.a.v.) ile sona erdirmiştir.
O, Allah’ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur.”(Ahzab Suresi; 40)

Böylece Hz. Muhammed (s.a.v.) yeryüzündeki bütün milletlerin Peygamberi, Hatem-ül Enbiya (peygamberlerin sonuncusu) olma izzet ve şerefine kavuşmuştur. Allah-u Teâlâ peygamberlik görevini sonlandırarak İslam dinini tamamlamıştır.
Bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslâm’dan razı oldum.”(Maide Suresi; 3)
Yüce Allah din olarak İslam’i Peygamber olarak ise Hz. Muhammed(s.a.v.)’i seçmiştir.
Ebu Hureyre (r.a.)’tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuşlardır:
“Şüphesiz ki benimle benden önceki diğer Peygamberler zümresi arasındaki durumum şuna benzer: Adamın biri gayet güzel ve süslü bir ev yapar, yalnız duvarların birinde bir kerpiç yeri boş bırakır. Evin güzelliğini görmeye gelen herkes evi gezerler, hayran kalırlar. Sonra da: ‘Ne güzel ev Keşke şu kerpiç yeri boş kalmamış olsaydı!’ derler. İşte ben o (yeri boş bırakılan) kerpiç yerindeyim. Ben Peygamberlerin sonuncusuyum.” (Buhári,Tecrid-i sarih: 1441)

Peygamberimizi Sevmek


Bir Müminin hayattaki en büyük amacı Yüce Allah’ın rızasını kazanabilmek olmalıdır. Bu ise sadece Allah ve Resulünün yoluna uymakla olur.
Allah-u Teâlâ bir ayeti kerimede şöyle buyuruyor:
“De ki; ‘Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Hiç kuşkusuz Allah bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” (Ali-İmran Suresi; 31)
Buradan anlıyoruz ki Peygamberimizi severek onu örnek almak biz Müslümanlara farzdır. Sevmek benzemektir, canı gönülden tabi olmaktır. Sevdiğin seni sevsin diye O’nun tüm isteklerini emir ve yasaklarını mutlulukla yerine getirmektir. Sevmek sevdiğinin dertleriyle dertlenmektir, Oʻnunla
aynı mekânda olmayı arzulamaktır.

Peygamberimiz bizim için uyulması gereken bir rehberdir. Allah’ın beğenisini ve mükâfatlarını kazanmamız için Allah’ın bize örnek gösterdiği Peygambere uymalıyız.
Peygamberimiz de kendisine iman edenlere karşı çok büyük bir sevgi ve şefkat beslemektedir. Bütün insanların iman edip kurtuluşa ermesi için büyük fedakârlıklarla görevini yapan Peygamberimiz, kendisine uyanlara karşı büyük bir sevgi duymaktadır.
“And olsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir.” (Tevbe; 128)

Kaynak: seyda muhammed konyevi Dini bilgiler:

Yayınlanma Tarihi: 12 Kasım 2022 / Son Güncelleme Tarihi 12 Kasım 2022

Yazar hakkında

Yorum Yap