İslamda çalışkan olmak

  Güncel Konular, Haberler

İslam’da çalışkan olmak,Peygamberimizin Çalışkanlığı.


Çalışkanlık da güzel ahlâkın önemli bir unsurudur. Bir kişi tembel olursa,yüksek ahlâkın gerektirdiği faziletli davranışlar için gayret gösteremez. Hâlbuki birçok fazilet çalışkan olmayı gerektirir.
Hem dünya hem ahirette rahatlık ancak çalışıp kazanmakla mümkündür.
Ayet-i kerimede:
İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.” (Necm; 39) buyrul-
muştur.
Çalışkan insan, hem kendi ihtiyacını helalinden kazanır, kimseye muhtaç olmaz. Hem de kazandığından iyilik yapar, ahiret için sevap kazanmış olur.
Helal lokma yemek dinimizin en çok ehemmiyet verdiği meselelerdendir.Kişinin yediği lokma helal değilse amelleri kabul olmaz. Helal lokma kazanmak için ise gücü yettiği kadar çalışmak gerekir. Peygamber (s.a.v.) buyuruyor:”Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek asla yememiştir.Allah’ın Peygamberi Dâvud aleyhisselam da elinin emeğini yerdi.” (Buhâri, Büyü,15)

Hadiste bilhassa Hz. Davud’un zikredilmesinin sebebi şudur; o, Kur’an’ı Kerim’de bildirildiğine göre, hükümdar peygamberlerdendi. Fakat o dahi de mirden zırh imal eder, bununla geçimini sağlardı.

Diğer Peygamberler de el emeğiyle geçinmişlerdir. Hz. Âdem (s.a.v.) çiftçilikle geçinmiş, Hz. Nuh (s.a.v.) marangozluk yaparak, Hz. İdris (s.a.v.) terzilik,Hz. Musa (s.a.v.) çobanlık yaparak geçinmişlerdir. (Taberâni, Mu’cemu’s-Sagir, 1,67-68)


Peygamberimizin Çalışkanlığı


Peygamber (s.a.v.) Efendimiz yetim olarak dünyaya geldi; yoksul amcasının yanında yetişti. Onun geçimine yardım etmek için gençlik çağı boyunca çalıştı. Delikanlılık çağlarında Mekkelilerin koyunlarını güttüğünü şöyle bildirmiştir:
Allah Resulü (s.a.v.) bir gün
Allâh Teâlâ’nın gönderdiği her peygamber, mutlaka koyun gütmüştür.”buyurdu.
Bunun üzerine sahâbîleri:
Siz de mi koyun güttünüz, yâ Rasûlallâh?” diye sordular. Efendimiz:
Evet, ücret karşılığında Mekkelilerin koyunlarını güderdim.” buyurdu.
(Buhârî, İcâre, 2, Enbiyâ, 29)
Çobanlık mesleği bir idarecide bulunması gereken vasıfları geliştirir. Mesela idare ettiği sürünün halini anlamak, merhamet etmek ve onları tehlikelerden korumak, sabırlı olmak gibi…
Peygamberimiz (s.a.v.) gençlik çağından itibaren amcalarıyla beraber ticaret seferlerine de katılmıştır. Amcası Ebu Talib‘in ticaret malı olmadığı için, Şam’a doğru yola çıkacak bir ticaret kervanının hazırlığı sırasında Hz.Hatice‘nin kervanına ortak oldu ve böylece dürüst ve başarılı bir tüccar olduğunu gösterdi.
Peygamberimiz kendi işini kendisi görürdü, hizmetçi edinmezdi. Müminlerin işlerini ise büyük bir mesuliyet duygusuyla takip ederdi. Müminler mescidin inşasında ve hendek kazılmasında çalışırken Peygamberimiz (s.a.v.) da onlarla beraber çalışırdı.
Peygamberimiz (s.a.v.) ashabını da daima çalışmaya teşvik ederdi. Çok cömert olmasına mukabil,dilenciliği hoş görmez, çalışabileceği hâlde istemeyi mümine yakıştırmazdı.

Peygamberimiz (s.a.v.) “Dilenmek ancak şu üç kişiye caizdir: Toprağa yapıştıran fakirliğe uğrayana (son derece yoksul düşene.)Altından kalkamayacak derecede borç altına girene veya diyet parası yüklenen kimseye. Elim bir hastalığa yakalanan kimse, ihtiyacı kadar isteyebilir.” (Ebû Dâvud, Zekât, 26)
Peygamber (s.a.v.) çalışmayı teşvik ediyordu. Hz Ali, çocuklarının nafakası için kova başına bir hurma almak üzere kuyudan su çekiyordu.Bir gün peygamberimizin bulunduğu bir yerde güçlü-kuvvetli birisi erken-
den kalmış elinde kazma kürek çalışıyordu. Ashaptan bazıları: “Ya Resulallah ne olurdu şu genç burada sohbette bulunsa da Allah yolunda mesai sarf etmiş olsa” dediler. Resulullah, bunun üzerine şöyle buyurdu: “Böyle söylemeyin, eğer bu genç insanlara el açmamak, onlardan müstağni olmak,
çoluk-çocuğunun nafakasını kazanmak için çalışıyorsa Allah yolundadır. Yaşlı ve zayıf düşmüş anne ve babasına yardımcı olmak, onların ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyorsa Allah yolundadır
.” (Beyhaki, Sünen, VII, 479)

Yayınlanma Tarihi: 28 Nisan 2022 / Son Güncelleme Tarihi 28 Nisan 2022

Yazar hakkında

Yorum Yap