İMAN ve İSLAM

  İslam

 İMAN ve İSLAM

 Fahrü’l-İslam Ali Pezdevi Usül-ü Fıkıh İsimli kitabında iman İle İslam’ı tefsir ederek şöyle demiştir :

 İman ve islam ALLAH-Ü TEALA’yı sıfatları ve isimleri ile ikrar ve tasdik etmektir.O’nunşeriatını ve ahkamını kabul etmektir.Bu takdik ve kabul iki türlü olur.

 1- Müslümanlar arasında yetişmek,anne ve babnın islam yönünden en hayırlısına tabi olarak müslümanlığına hüküm verilir.

2- ALLAHÜ TEALA’yı olduğu gibi vasfetmek suretiyle sabit olan imandır.

 Ancak bu imanın kemalidfir ki,bunun şartlarını elde etmek güçtür.Çünkü mahlukatı Hakk’ın vasıfla bilmek ve anlatış bakımından birbirinden farklıdır.İmanın kemalinin şartı,kendisinde güçlük bulunmayan ve mümkün olan hususlarla elde edilir ki, o da bizim söylediklerimle (icmalen ikrar ve tasdiki isbat etmekle)olur.Her ne kadar kemale ermek için tefsir ve açıklanmasından aciz olsada.

 Bunun içindir’ki , bu husuta vacip olan,ALLAH-Ü TEALA’nın sıfatları kendisinden sorulduğunda onları bilmesi yeterlidir.Kendisine: << ALLAH ,sıfat-ı subutiyye,zatiyye ve selbiyyeden ,şu şu sıfatlarla muttasıf mıdır?>> diye sorulduğunda,<<evet>>derse,onun islam ve imanın kemal bulduğu anlaşılır.Fakat kendisine ALLAH-Ü TEALA’nın sıfatları sorulduğunda bilemezse,o zaman kamil mü’min olamaz.Bunun içindir’ki imam Muhammed El-Camiu’l Kebir adlı eserinde,müslüman ana- baba arasında bulunan küçük bir kız çocuğuna İslam’dan sorulduğunda onu anlatamazsaihatta büyüdüğünde yine vasfedemezse o kız evli ise kocasından boş olur.

kaynakimam-ı azam fıkh-ı ekber şerhi /şerheden: allame aliyyül kaari

Yayınlanma Tarihi: 15 Temmuz 2021 / Son Güncelleme Tarihi 15 Temmuz 2021

Yazar hakkında

Yorum Yap